AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
YER ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
“XƏZƏR DƏNİZİNİN SƏVİYYƏ TƏRƏDDÜDLƏRİNİN TƏDQİQİ” monoqrafiyası nəşr edilib
Jun 25, 2024 | 16:06 Yeni nəşrlər

Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun böyük elmi işçisi c.ü.f.d Elnur Səfərovun “Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdlərinin tədqiqi” adlı monoqrafiyası çap olunub.

Monoqrafiyada kontakt və peyk məlumatlarına əsasən müasir tədqiqat metodlarının tətbiqi ilə Xəzər dənizinin əsas hidrometeoroloji parametrləri, o cümlədən, mövsümi və çoxillik səviyyə dəyişmələrinin əsas xüsusiyyətləri tədqiq edilib. Spektral analiz metodlarından olan Veyvlet çevrilmələrindən istifadə etməklə ilk dəfə olaraq Xəzər dənizinin qeyri-stasionar səviyyə dəyişmələrinin period-amplitud-zaman asılılığı və onun qlobal iqlim indeksinin El Nino fazası ilə mümkün əlaqəsi öyrənilib. 

Kitab Xəzər dənizinin səviyyə problemləri, həmçinin peyk altimetriyasi və spektral analız sahəsində çalışan mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulub.

Copyright © AMEA Rəyasət Heyəti Aparatının "Elektron Akademiya" şöbəsi, 2023