AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
YER ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

AMEA-nın Xəbərləri. Yer Elmləri seriyası www.journalesgia.com
“Neftli-qazlı hövzələrin stratiqrafiyası və sedimentologiyası”, beynəlxalq jurnal, (ingilis dilində) www.isjss.com
Geologiya və Geofizika İnstitutunun əsərləri
Coğrafiya Сəmiyyətinin əsərləri
Azərbaycan Ərazisində Seysmoproqnoz müşahidələrin Kataloqu

Copyright © AMEA Rəyasət Heyəti Aparatının "Elektron Akademiya" şöbəsi, 2023