AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
YER ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
Yer elmləri sahəsində Ümumrespublika elmi seminarının 2024-cü il üçün
May 07, 2024 | 12:02 Elanlar
Sıra N-siKeçirilmə tarixiMüəlliflərMəruzənin adı
1234
1.

aprel

 

t.e.d., prof.

F.M.Hacızadə

Yerin qaz emanasiyalarının məsa-fədən (kosmik) zondlanması
2.may

g.-m.e.d., prof.

T.R.Əhmədov (ADNSU)

Seysmik inversiyaya yeni yanaşma
3.may

y.e.f.d.

E.Əhmədov (“Neftqazelmitədqiqat-layihə” İnstitutu, SOCAR)

Cənubi Xəzər çökəkliyində məhsul-dar qat çöküntülərinin karbohidrogen ehtiyatlarının və resurslarının qiymət-ləndirilməsində geoloji risklərin azal-dılması
4.iyun

g.-m.e.d., prof. Ad.A.Əliyev,

g.-m.f.d. O.R.Abbasov

Azərbaycanın palçıq vulkanlarının əmələgəlmə şəraitinə aid təsəvvür-lərin təkamülü və eosen-miosen çöküntülərinin karbohidrogen poten-sialı
5.sentyabr

y.e.f.d.

Ş.Ş.Bayramova

Dinosistlərin stratiqrafik tədqiqatlarda rolu
6.oktyabr

akademik F.Ə.Qədirov,

aparıcı elmi işçi B.Q.Əhədov

Xəzər dənizi səviyyəsinin dəyişməsi və sahil dinamikası: çox sensorlu peyk məlumatlarından istifadə etməklə Qızıl-Ağac Dövlət Qoruğu ərazisinin tədqiqi
7.oktyabr

y.e.e.d., dosent Q.R.Babayev,

doktorant Y.N.Əliyev

Qruntun titrəyişlərinin maksimal təcil vahidlərində və onların spektral amplitudlarında seysmik təhlükənin kəmiyyət xüsusiyyətləri
8.

noyabr

 

AMEA müxbir üzvü Ç.S.Əliyev,

y.e.f.d. F.F.Mahmudova

Radon emanasiyası geodinamik proseslərin əsas indikatoru kimi

 

Copyright © AMEA Rəyasət Heyəti Aparatının "Elektron Akademiya" şöbəsi, 2023